ممبر کانال (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8647 ممبر اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات ۴۲,۵۰۰  تومان 10000/2000 فعال
8645 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 20000/1000 فعال
8650 ممبر فیک ارزان توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 5000/2000 فعال
8649 ممبر اد اجباری خالص ویو دار توضیحات ۵۱,۰۰۰  تومان 40000/1000 فعال
8646 ممبر فیک تلگرام توضیحات ۵۶,۲۵۰  تومان 15000/2000 فعال
8654 ممبر اد اجباری + ویو 10 پست آخر توضیحات ۵۶,۲۵۰  تومان 10000/2000 فعال
8652 ممبر ادد اجباری ( کانال زیر 200 کا ) توضیحات ۶۸,۷۵۰  تومان 10000/1000 فعال
8653 ممبر کم ریزش تلگرام توضیحات ۸۷,۵۰۰  تومان 50000/500 فعال
8655 ممبر اد اجباری + ویو (10 پست آینده) + ری اکشن میکس مثبت تلگرام (10 پست آینده) توضیحات ۸۷,۵۰۰  تومان 40000/2000 فعال
8651 ممبر ادد اجباری (کانال زیر 300 کا) توضیحات ۱۰۰,۰۰۰  تومان 80000/500 فعال
9074 ممبر آپلودر کانال تلگرام توضیحات ۲۷۵,۰۰۰  تومان 10000/1000 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8659 ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا توضیحات ۸۱,۲۵۰  تومان 50000/1000 فعال
8660 ممبر گروه کم ریزش تلگرام توضیحات ۸۷,۵۰۰  تومان 400000/500 فعال
8661 ممبر فعال گروه تلگرام چت کن توضیحات ۸۷,۵۰۰  تومان 100000/1000 فعال
8662 ممبر ادلیست گروه ظرفیت بالا توضیحات ۸۷,۵۰۰  تومان 200000/1000 فعال
8663 ممبر اد اجباری- افراد واقعی (گروه زیر 200 کا) توضیحات ۹۳,۷۵۰  تومان 200000/500 فعال
8658 ممبر گروه به گروه تلگرام (واقعی) توضیحات ۲۲۵,۰۰۰  تومان 20000/1000 فعال
9075 ممبر آپلودر گروه تلگرام توضیحات ۳۳۷,۵۰۰  تومان 10000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد