بازدید(ویو) REELS
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8989 ویو ریلز سرور1[پر سرعت] - ۳,۱۲۵  تومان 100000000/100 10 دقیقه فعال
8990 ویو ریلز سرور2[پر سرعت] - ۳,۷۵۰  تومان 100000000/100 فعال
8991 ویو ریلز سرور3[پر سرعت] - ۴,۳۷۵  تومان 100000000/100 فعال
بازدید(ویو) IGTV و معمولی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8988 ویو فیلم سرور1 - ۴,۱۲۵  تومان 2147483647/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد