خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9038 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 1 پست آخر - ۱۵,۰۰۰  تومان 1000/25 فعال
9039 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 5 پست آخر - ۲۰,۰۰۰  تومان 1000/25 فعال
9040 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 10 پست آخر - ۲۷,۵۰۰  تومان 1000/25 فعال
8917 بازدید کانال ایتا (پست آخر) توضیحات ۳۷,۵۰۰  تومان 20000/25 فعال
9041 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 20 پست آخر - ۳۷,۵۰۰  تومان 1000/25 فعال
8919 بازدید کانال ایتا (10 پست آخر) توضیحات ۶۸,۷۵۰  تومان 20000/25 فعال
8920 بازدید کانال ایتا (20 پست آخر) توضیحات ۹۳,۷۵۰  تومان 20000/25 فعال
9037 ممبر کانال ایتا - ۱۷۵,۰۰۰  تومان 5000/25 فعال
9084 ممبر کانال ایتا (کیفیت متوسط) توضیحات ۳۷۵,۰۰۰  تومان 50000/100 فعال
8916 ممبر کانال ایتا توضیحات ۵۰۰,۰۰۰  تومان 2000/50 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد