خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9045 بازدید پست کانال سرور اضطراری - ۵۰۰  تومان 100000000/100 فعال
9051 ری اکشن😁+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/10 فعال
9053 ری اکشن🤩+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/10 فعال
9055 ری اکشن🎉+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/10 فعال
9047 ری اکشن های مثبت👍❤️🔥🎉😁+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/50 فعال
9048 ری اکشن های منفی👎😱💩😢🤮+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/50 فعال
9049 ری اکشن❤️+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/10 فعال
9050 ری اکشن👍+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/10 فعال
9054 ری اکشن🔥+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/10 فعال
9052 ری اکشن😱+ویو پست کانال - ۷,۵۰۰  تومان 1000000/10 فعال
9042 ممبر ایرانی واقعی کانال[هیدن][استارت دستی] - ۳۷,۵۰۰  تومان 80000/1000 فعال
9057 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک سه ماهه]{660000تومان} - ۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان 1/1 فعال
9058 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک شش ماهه]{890000تومان} - ۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰  تومان 1/1 فعال
9059 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک یک ساله]{1630000تومان} - ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان 1/1 فعال
9044 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 - ۱۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸  تومان 1/1 فعال
9046 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 - ۱۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸  تومان 1/1 فعال
9056 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 - ۱۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸  تومان 1/1 فعال
کامنت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8740 کامنت رندوم تلگرام (ایرانی-عربی) توضیحات ۲۰۰,۰۰۰  تومان 5000/10 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد