خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8752 لایک پست فیسبوک توضیحات ۳۷,۵۰۰  تومان 5000/100 فعال
8756 فالوور پروفایل / پیج فیسبوک (30روز جبران ریزش) توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 100000/100 فعال
8750 لایک سریع پست فیسبوک توضیحات ۶۲,۵۰۰  تومان 50000/50 فعال
8754 فالوور پیج فیسبوک (Classic) (30روز جبران ریزش) توضیحات ۱۱۲,۵۰۰  تومان 1000000/500 فعال
8751 فالوور پروفایل فیسبوک توضیحات ۱۸۷,۵۰۰  تومان 2000/100 فعال
8753 فالوور پروفایل فیسبوک (جبران ریزش 30 روز) توضیحات ۱,۶۲۵,۰۰۰  تومان 1000/25 فعال
ری اکشن پست فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8759 ری اکشن [HaHa 😂] پست فیسبوک توضیحات ۴۱,۲۵۰  تومان 10000/100 فعال
8760 ری اکشن [😘] پست فیسبوک توضیحات ۴۱,۲۵۰  تومان 10000/100 فعال
8761 ری اکشن [😱] پست فیسبوک توضیحات ۴۱,۲۵۰  تومان 10000/100 فعال
8762 ری اکشن [Sad 😢] پست فیسبوک توضیحات ۴۱,۲۵۰  تومان 10000/100 فعال
8763 ری اکشن [😠] پست فیسبوک توضیحات ۴۱,۲۵۰  تومان 10000/100 فعال
8758 ری اکشن [LOVE ❤️] پست فیسبوک توضیحات ۴۱,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
8765 ری اکشن [Angry🤬] پست فیسبوک توضیحات ۴۲,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
8766 ری اکشن [Wow😲] پست فیسبوک توضیحات ۴۲,۵۰۰  تومان 10000/100 فعال
8764 ری اکشن [Likes👍] پست فیسبوک توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 10000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد