بازدید تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8749 بازدید تک پست تلگرام (ارزان) توضیحات 750  تومان 300000/100 فعال
8747 بازدید تک پست تلگرام (ویژه محدودیت) توضیحات 1,000  تومان 300000/10 فعال
8748 بازدید تک پست تلگرام + 20% ری اکشن میکس مثبت توضیحات 3,125  تومان 80000/1000 فعال
8745 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا توضیحات 11,250  تومان 200000/100 فعال
8746 بازدید تک پست تلگرام (کیفیت مناسب) توضیحات 13,750  تومان 100000/100 فعال
بازدید پست های اخیر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8665 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 3,750  تومان 10000/100 فعال
8671 بازدید 10 پست آخر تلگرام توضیحات 7,500  تومان 50000/100 فعال
8666 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 15,000  تومان 2000/100 فعال
8669 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 37,500  تومان 300000/1000 فعال
ارزانترین های تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8711 بازدید تک پست تلگرام توضیحات 625  تومان 50000/1000 فعال
9077 ممبر کانال (ارزان) توضیحات 28,750  تومان 10000/10 فعال
بازدید پست های آینده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8743 ویو 10 پست تلگرام (آینده) توضیحات 25,000  تومان 1000000/100 فعال

© All rights reserved

Made with ❤ by YektaFollower

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد