بازدید تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8749 بازدید تک پست تلگرام (ارزان) توضیحات ۷۵۰  تومان 50000/100 فعال
8747 بازدید تک پست تلگرام (ویژه محدودیت) توضیحات ۸۷۵  تومان 300000/10 فعال
8748 بازدید تک پست تلگرام + 20% ری اکشن میکس مثبت توضیحات ۳,۱۲۵  تومان 80000/1000 فعال
8745 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا توضیحات ۱۱,۲۵۰  تومان 200000/100 فعال
8746 بازدید تک پست تلگرام (کیفیت مناسب) توضیحات ۱۳,۰۰۰  تومان 100000/100 فعال
بازدید پست های اخیر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8665 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات ۲,۵۰۰  تومان 200000/100 فعال
8670 بازدید 5 پست آخر تلگرام توضیحات ۳,۷۵۰  تومان 50000/100 فعال
8671 بازدید 10 پست آخر تلگرام توضیحات ۷,۵۰۰  تومان 50000/100 فعال
8666 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات ۹,۳۷۵  تومان 200000/100 فعال
8672 بازدید 20 پست آخر تلگرام توضیحات ۱۲,۵۰۰  تومان 50000/100 فعال
8668 بازدید 20 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات ۱۷,۵۰۰  تومان 300000/100 فعال
8667 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات ۲۲,۵۰۰  تومان 100000/100 فعال
8664 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات ۲۵,۰۰۰  تومان 15000/500 فعال
8669 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات ۳۳,۷۵۰  تومان 300000/1000 فعال
8673 بازدید 50 پست آخر تلگرام توضیحات ۳۷,۵۰۰  تومان 50000/1000 فعال
8674 بازدید 100 پست آخر تلگرام توضیحات ۵۰,۰۰۰  تومان 20000/500 فعال
ارزانترین های تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8711 بازدید تک پست تلگرام توضیحات ۷۵۰  تومان 5000/10 فعال
9077 ممبر کانال (ارزان) توضیحات ۲۵,۰۰۰  تومان 10000/10 فعال
بازدید پست های آینده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
8741 بازدید ۵ پست تلگرام (آینده) توضیحات ۱۱,۲۵۰  تومان 2000000/100 فعال
8743 ویو 10 پست تلگرام (آینده) توضیحات ۲۲,۵۰۰  تومان 1000000/100 فعال
8744 بازدید 30 پست تلگرام (آینده) توضیحات ۶۲,۵۰۰  تومان 2000000/100 فعال
8742 ویو 50 پست تلگرام (آینده) توضیحات ۱۰۰,۰۰۰  تومان 500000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد